top of page

Dibaajimowin: Niijii

Mii go a'aw gwiiwiizens ingoji ningodwaaso-biboonigizid gaa-taad imaa ishkoniganing. Aanakwad ezhinikaazod a'aw gwiiwizens. Ogii-wiiji'ayaawaan iniw ogitiziiiman a'aw Aanakwad naa gaye omishoomisan, Makwa ezhi-wiinind. Ishke dash awiya gii-paapaagaakwa'igenid imaa ishkwaandeming gaa-izhi-noondawaad a'aw gwiiwizens. Mii go a'aw Makwa gii-paakaakonang i'iw ishkwaandem. "Aaniin niiji." Gaa-izhi-anamikodaadiwaad. Ishke apane gaa-izhi-noondawaad iniw omishoomisan gii-anamikawaad awiya. Baanimaa go gii-kagwejimaad iniw odedeyan, "aaniin dash wenji-ikidod "Aaniin niijii" anamikawaad awiya a'aw nimishoomis?". "Aaah ingos, mii go apiitenimaad gakina wiya gekenimaad a'aw gimishoo." Ogii-inaan, "Mii imaa aabajitood Niijii anamikawaad awiya, geget inenimaad besho enawenimaad dibishkoo niijikiwenh." Ginwenzh inendang i'iw ikidowin niijii a'aw gwiiwizens. Mii imaa nakweshkawaad awiya ji-inenimaad besho enawemaad wii-inaad "Aaniin niijii!"


Mii go apii gii-maajitaad ji-izhaad imaa gikinoo'amaadii-wigamigong a'aw Aanakwad. Zhaagwenimod ji-izhaad imaa. "Aaniin dash wenji-izhaayaan?" Gii-kagwejimaad odedeyan. "Ji-gikinoo'amaagooyan." Gaa-izhi-nakwetawind.


Gii-ojaanimendam a'aw gwiiwizens ani-akawaabamaad iniw gichi-odaabaanan. "Gaawiin niwii-izhaasiin imaa gikinoo-amaadi-wigamigong" ogii-inaan iniw odedeyan a'aw Aanakwad. "Chimookomaanag ayaawag imaa!" Gaawiin moozhag gii-wiisookawaasig iniw chimookomaanan a'aw gwiiwizens. "Gidaa-izhaa. Giga-gikinoo'amaagoo imaa. Gego babaamenimaaken a'aw chimookomaan. Dazhiikan eta gidanokiiwin naa gakina gegoo ge-mino-ayaamagak."


Gaa-izhi-noondawaad iniw gichi-odoodaabaanan bi-naazikaagod. Gii-poozid zhaagwenimod. Mii dash gaa-izhiwijigaazod imaa gikinoo'amaadi-wigamigong.


Mii imaa ani-dagoshing waa-izhaasig a'aw Aanakwad gii-inendang "aaniin dash wenji-izhaayaambaan omaa". Mii imaa ani-inosed imaa wigamigong gii-waabamaad bakaan awiya ayaanid. Mii dash gii-kiizhi-agoodood obimiwanaan gii-mikang endabid. Owiidabimaan iniw chimookomaanan. "Tayahih!" Enendang a'aw Aanakwad. Mii gii-noondawaad omishoomisan ikidonid minwendanzinig gegoo.


Agadendamog ingiw gwiiwisensag wiidabindiwaad. Gabe-giizhig gaa-izhi-wiidabindiwaad.


Gegaa zhigwa ji-azhe-giiwewaad ingiw gwiiwizensag. Mii imaa enendang a'aw ji-ikidod gegoo. Mii go gii-negwaabandiwag gii-izhi-waabandiwaad. Mii go apii gii-baashkikidod "aaniin niijii". Mii go gii-tibaabamigon a'aw Aanakwad. "Awegonen i'iw?" Gii-kagwejimigon a'aw Aanakwad.


Mii gomaa minik dibaajimoyaan.


Gidaa-baabiitoom wii-dibaajimoyaan nawaj.

98 views0 comments

Recent Posts

See All

Namebini-giizis 2023

Sucker Fish Moon- Ojibwe Language Lesson and Crossword Puzzle

Onaabani-giizis 2023

Crust on the Snow Moon- Ojibwe Language Lesson and Crossword

bottom of page