top of page

Interaction between Beings

VTA Verbs

Mii o'ow akeyaa ji-aabajitooyan Ojibwemowin ge-ni-dazhindaman
ezhi-dazhiikawaad awiya.

 

Verb Transitive Animate (VTA) verbs describe an interaction between 2 Beings.

Examples: I see you, You hear Him/Her,  S/he raised Him/her...

Niin

VTA CHARTS

VTA Preterit (-) ()
VTA Dubitative (-) (I must not be __.)
VTA Preterit (+) ()
VTA Dubitative (+) (I must be __.)
VTA Preterit Dubitative (+) ()
VTA Preterit Dubitative (-) ()

VTA Grammar Patterns

__-ineg

Waabamineg

__-ik

Waabamik

__-ag

Waabamag

VTA Sentence Builder

Gibizindawaa

You listen to him/her.

Gibizindaw

You listen to me.

Giwii-pizindaw

You want to listen to me.

VTA Flashcards

I verb myself...

vta 1-1 pos ab.png

You verb me...

VTA 2-1 pos ab.png

Giin

s/he verbs me...

Wiin

Waabam

Noondaw

Nitaawigi'

A-form

ni-verb-ig

Niwaabamig

Ninoondoog

Ninitaawigi'ig

B-form

verb-id

Waabamid

Noondawid

Nitaawigi'id

you all verb me...

Waabam

Noondaw

Nitaawigi'

A-form

gi-verb-im

Giwaabamim

Ginoondawim

Ginitaawigi'im

B-form

verb-iyeg

Waabamiyeg

Noondawiyeg

Nitaawigi'iyeg

Giinawaa

bottom of page