top of page
_edited.jpg
EQ3A0323_edited.jpg

Ombishkebines

Ojibwe Language Consultant

Email:

Tribal Affiliation

Lac Courte Oreilles

Info

  • Facebook
  • LinkedIn

A Bit About Me

Ombishkebines BIO

Education

2015 - 2018

2009 - 2013

2008 - 2009

2006 - Present

The College of St. Scholastica
Masters of Education, Elementary Education & Training

University of Minnesota - Twin Cities
American Indian Studies, Ojibwe Language

Minneapolis College

Ingiw Akiiwenziinyag naa gaye ngiw Mindimooyenyag
 

Nibabaa-bizindawaag ingiw gegendangig da-nanda-gikendamaan i'iw akeya gaa-izhi-miinigoowiziyang anishinaabewiyang da-inweyang naa gaye anooj gegoo ge-izhichigeyaambaan da-naadamawagwaa giwiiji-bimaadiziiminaanig omaa akiing.  Akawe dash niwii-miigwechiwi'aa a'aw Obizaan akina gegoo gaa-izhi-gikinoo'amawid, mii a'aw mayaamaw-apiitenimag wenjida akina gegoo ezhichiged da-naadamawaad iniw owiiji-bimaadiziiman. Zanagadini geget.

 

Work Experience

January 2020 - Present

March 2020 - ?

July 2008 - March 2020

2007 - 2009

?

Waadookodaading - Ojibwe Language Specialist

Mille Lacs Band of Ojibwe - Ojibwe Language Apprentice
Ninaadamawaa a'aw Chi-Obizaan babaa-ganoodamawaad iniw asemaan iniw anishinaaben asemaakenid naa gaye nigagwe-gikendaan da-ojibwemoyaan naa go gaye da-bimiwidooyaan gaa-izhi-gikinoo'amaagooyaan.

Doherty's Autobody - Painter

bottom of page