top of page

Mii owapii ji-goshkozind awiya.

Mii go ezhi-mooka'ang giizis. Mii go ingiw akiwenziiyabaneg gii-wiindamawaawaad iniw odanishinaabeman ji-onishkaad ani-mooka'ang giizis. Naa gaye ji-ganawenimindizod a'aw anishinaabe. Mii imaa ezhi-goshkoziyan gidaa-giziibiigiingwe, gidaa-giziiyaabide', gidaa-binaakwe', gidaa-giziibiigininjiin, naa gaye gidaa-gigizhebaawiisinin. Mii go ganawenimindizoyan, gi-ganawenimaa a'aw gijichaag. Miigwech
29 views0 comments

Recent Posts

See All

Dibaajimowin: Niijii

Mii go a'aw gwiiwiizens ingoji ningodwaaso-biboonigizid gaa-taad imaa ishkoniganing. Aanakwad ezhinikaazod a'aw gwiiwizens. Ogii-wiiji'ayaawaan iniw ogitiziiiman a'aw Aanakwad naa gaye omishoomisan,

Namebini-giizis 2023

Sucker Fish Moon- Ojibwe Language Lesson and Crossword Puzzle

Onaabani-giizis 2023

Crust on the Snow Moon- Ojibwe Language Lesson and Crossword

Komentarze


bottom of page