top of page

Mii owapii ji-goshkozind awiya.

Mii go ezhi-mooka'ang giizis. Mii go ingiw akiwenziiyabaneg gii-wiindamawaawaad iniw odanishinaabeman ji-onishkaad ani-mooka'ang giizis. Naa gaye ji-ganawenimindizod a'aw anishinaabe. Mii imaa ezhi-goshkoziyan gidaa-giziibiigiingwe, gidaa-giziiyaabide', gidaa-binaakwe', gidaa-giziibiigininjiin, naa gaye gidaa-gigizhebaawiisinin. Mii go ganawenimindizoyan, gi-ganawenimaa a'aw gijichaag. Miigwech
18 views0 comments

Recent Posts

See All

Sucker Fish Moon- Ojibwe Language Lesson and Crossword Puzzle

Crust on the Snow Moon- Ojibwe Language Lesson and Crossword

bottom of page