top of page

Mii azhigwa ji-ojibwemoyaan

Mii dash ani-aabajitooyaan i’iw anishinaabemowin ingii-wiijiwaag ingiw akiwenziyag. Ingii-kagwejimaag ingiw chi-ayaa’aag ezhiwebak ji-waabandamowaad o’ow Aki. Manidoowaadak ingii-igoog. Gakina gaa-ina‘oonwewizid a’aw Anishinaabe ezhi-manidoowaadak. Mii go naasaab ezhi-ayaamagak Anishinaabemowin manidoowaadak. Mii dash maa ani-aabajitood a’aw Anishinaabe i’iw Anishinaabemowin, manidoowaadizi a’aw Anishinaabe.

Mii o’ow “Witching Tree”. Mii ingiw anishinaabeg endaawaad imaa Gichi-onigaming (Grand Portage) ezhi-wiindamowaad “Manidoo-giizhikens”. Mii ingiw chimookomaanag inendamowaad Anishinaabe-izhitwaawin “witchcraft”.


168 views1 comment

Recent Posts

See All

Sucker Fish Moon- Ojibwe Language Lesson and Crossword Puzzle

Crust on the Snow Moon- Ojibwe Language Lesson and Crossword

bottom of page